Registrácia partnerov verejného sektora RPVS – Postup

V prípade záujmu o registráciu subjektu do registra partnerov verejného sektora nás kontaktujte telefonicky či e-mailom.

Po konzultácii a dohodnutí si podmienok spolupráce začne oprávnená osoba s procesom registrácie. Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť, pričom nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Podklady potrebné na uskutočnenie registrácie do registra partnerov verejného sektora si od vás vyžiada oprávnená osoba. Oprávnenou osobou sú v prípade využitia našich služieb vždy advokáti, ktorí garantujú profesionálny a odborný prístup počas celého procesu registrácie.