Registrácia partnerov verejného sektora RPVS – Legislatíva

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je známy aj ako tzv. „protischránkový zákon“ (ďalej aj ako „zákon“).

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupujú subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku subjektov verejného práva.

Tento zákon nadväzuje a dopĺňa právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola identifikácia konečných užívateľov výhod založená na čestnom vyhlásení, pričom zákon o registri partnerov verejného sektora zavádza sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.

Filozofia zákona je tá, že prístup k verejným zdrojom je podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod. Prijatím zákona došlo aj k širšiemu vymedzeniu konečného užívateľ výhod, ktorým je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo vykonáva kontrolu nad klientom, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod nebude podkladom zápisu do registra čestné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod, ale bude sa musieť uplatniť procedúra identifikácie konečného užívateľa výhod. Zákon nezakladá výlučne povinnosť prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod, ale vyžaduje aj následnú identifikáciu, a o to vždy keď nastane verifikačná udalosť, napr. v súvislosti s plnením zo zmluvy, uzatvorením novej zmluvy a pod.