Registrácia partnerov verejného sektora RPVS – Register

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom ustanovené údaje a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Registráciu do registra partnerov verejného sektora uskutočňuje registrujúci orgán, ktorým je Okresný súd Žilina s príslušnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Register je prístupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva.

Kto je povinný sa registrovať?

Zápis do registra partnerov verejného sektora je potrebný pre subjekty (fyzické a právnické osoby), ktoré sa plánujú zúčastňovať verejných obstarávaní, prijímať štátnu pomoc alebo nadobúdať od štátu majetok.  Fyzické a právnické osoby, ktoré v období od 01.02.2017 do 31.07.2017 už čerpajú finančné prostriedky z verejných zdrojov a v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení majú povinnosť uskutočniť registráciu do Registra partnerov verejného sektora do 31.07.2017.

V prípade porušenia povinnosti registrácie subjektu do Registra partnerov verejného sektora nebude subjektu umožnené ďalšie čerpanie finančných prostriedkov alebo majetku z verejných zdrojov a môže mu byť uložená sankcia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. Do registra možno zapísať aj osobu, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to táto osoba požiada.

Kto poskytuje výpis z Registra partnerov verejného sektora?

Výpis z Registra partnerov verejného sektora alebo potvrdenie o tom, že údaje v Registri partnerov vereného sektora nie sú zapísané poskytuje v elektronickej podobe registrujúci orgán, ktorým je Okresný súd Žilina. Výpis alebo potvrdenie poskytne registrujúci orgán komukoľvek, kto o výpis alebo potvrdenie požiada, a to bezodkladne po tom, ako bol registrujúci orgán o poskytnutie výpisu alebo potvrdenia požiadaný.