Registrácia partnerov verejného sektora RPVS – Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba za určitých okolností nesmie vykonávať úkony podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. Tými to okolnosťami sú, ak je oprávnená osoba:

  • v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
  • konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,
  • má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.