Registrácia partnerov verejného sektora RPVS – Partner

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a je príjemcom finančných prostriedkov alebo majetku z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit.

Medzi partnerov verejného sektora sa zaraďujú napríklad:

  • dodávatelia a subdodávatelia vo verejnom obstarávaní,
  • osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, eurofondov, sú príjemcom investičných stimulov, zdravotných poisťovní,
  • osoby, ktoré sú držiteľom banského alebo  geologického oprávnenia a osoba oprávnená na podnikanie v oblasti energetiky,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
  • príjemca finančných prostriedkov z poľnohospodárskej platobnej agentúry a pod.